بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب زبان و شناخت، (درآمدی بر پست نسبیت گرایی)

1398 دی 20

زبان از ساختاری بسیار پیچیده تشکیل شده و می توان گفت یکی از مهارتهای شگفت انگیز انسان به شمار می رود .نظریه زبانی از دیرباز  بین فلاسفه  مورد بحث واقع شده و از مباحث بحث برانگیز به شمار می رفته.

بررسی ارتباط میان زبان و نحوه حصول معرفت و شناخت واقعیتها و جهان پیرامون به نوعی جهان بینی می تواند منجر شود که آثاری متناسب با آن را در پی داشته باشد. برخی از فلاسفه شناخت واقعیتها را کاملا جدا از ماهیت زبان می دانند ولی برخی دیگر نظیر ملاصدرا معتقد هستند زبان در درک واقعیتها و شناخت نقشی موثر دارد.

دکتر سرگی باردای استاد انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه نویسنده این اثر با تجزیه و تحلیل فلسفی و روانشناسانه از نظریات نسبی گرایان در مباحث شناخت شناسی و نظریه ارزش به بررسی نقش زبان در این مقوله می پردازد.

نویسنده با بررسی آثار متقدمین و متاخرین و بررسی های تطبیقی ،یک جمع بندی تحلیلی و تجربی ارائه می کند.اثر فوق با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی و مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، توسط انتشارات صدرا و انتشارات яск چاپ و منتشر گردیده است.

بنیاد ابن سینا به منظور ارتباط با مراکز علمی دانشگاهی روسیه تا کنون آثاری متعدد با مراکز علمی دانشگاهی منتشر نموده است.

ناظران علمی این اثر پروفسور اسمیرنوف رئیس انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و دکتر لکتورسکی استاد انستیتو فلسفه روسیه می باشند و اثر مذکور توسط خانم دکتر تروفانوا و آقای دکتر کرونگاوز مورد ارزیابی علمی برقرار گرفته است.

آخرین ویرایش در 1398 دی 20

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015