چاپ و انتشار کتاب "سیاست نامه/سیر الملوک (جلد اول)"

2020 Mar 25
رویداد ها

"سیاست نامه/سیر الملوک" با حمایت بنیاد ابن سینا و با همکاری انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه در سری" آثار فارسی دوره سلجوقی (اصل و جعل)"توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردیده است.

تالیف و تحقیق این اثر توسط"دکتر آلکسی خسمتولین" از شرق شناسان برجسته روس صورت گرفته است.سیاست نامه/سیر الملوک در خصوص آیین فرمانروایی و کشور داری و اخلاق پادشاهان نگاشته شده است.این اثر گرانسنگ در قرن پنجم هجری به رشته تحریر در آمده و از شاهکارهای زبان فارسی محسوب می شود.اثر فوق در سال ۱۳۴۰ با تصحیح "هیوبرت دارکت" توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر گردید ولی در اصالت نسبت این کتاب به نظام الملک بحث های فراوانی صورت گرفت و بارها مورد تشکیک واقع شد.برخی از پژوهشگران با توجه به ذکر نام "محمد" در خاتمه کتاب آن را به شخصی به نام محمد منسوب دانستند؛ دکتر خسمتولین با بررسی و تحقیق و ارائه اسناد و مدارک، بخشهایی از این اثر را که به قلم امیر محمد معزی نیشابوری تالیف گردیده مشخص نموده و تحقیقی جامع در این خصوص ارائه نموده است. محمد معزی فرزند عبدالملک برهانی در دربار ملکشاه و سلطان سنجر به سمت امیرالشعرایی نائل گردید و دیوان اشعار او به زبان فارسی نیز منتشر گردیده است.

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی میراث فرهنگی اسلام و ایران و متفکران مسلمان به مخاطبین روس به ویژه اساتید و دانشجویان شرق شناس و اسلام شناس؛در گذشته از این سری "کتاب بیانات و رسالات امام غزالی" را منتشر نموده و در آینده آثاری از این دست را منتشر خواهد نمود.

Last modified on 2020 Mar 25
back to top