بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

انتشار ترجمه روسی مطالعات اسلامی در غرب

اثر محسن الویری؛ ترجمه بوریس نوریک

1395 ارديبهشت 08

کتاب "مطالعات اسلامی در غرب" اثر محسن الویری، به قلم بوریس نوریک به روسی ترجمه، و با ویراستاری علمی علی‌اکبر علی‌اکبراف منتشر شد. این اثر در چارچوب همکاری‌های علمی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه با انستیتو شرق‌شناسی مسکو و سازمان  «سمت»، در سری «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» منتشر شده است.

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است. در فصل نخست از منظر اندیشنمدان شرقی و غربی، تعاریف و کلیاتی درباره واژه 'شرق شناسی 'و 'اسلام‌شناسی' آمده؛ در فصل دوم به پیشینه مطالعات شرقی در غرب و تاثیرات آن بر مطالعات اسلامی اشاره شده و در فصل سوم مراحل مطالعات اسلامی در غرب به تفکیک قرن‌های مختلف بررسی شده؛ در فصل چهارم حوزه‌های مطالعات مستشرقان در زمینه اسلام بر اساس اهمیت و فراوانی آثار، معرفی گردیده، همچنین، تصویری کلی از آثار برجسته در هر زمینه معرفی شده است. شرحی از انواع فعالیت‌ها و نهادهای اسلام‌شناسی در غرب و انگیزه‌های تاسیس این نهادها در فصل پنجم آمده و در فصل پایانی نیز، تاثیرات مثبت یا منفی مطالعات شرق‌شناسی بحث و بررسی شده است .

این اثر از سوی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه و توسط مؤسسه انتشاراتی صدرا ـ مسکو، در 324 صفحه سال 2016 منتشر شده است.

 

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015