چاپ کردن این صفحه

چاپ و انتشار کتاب "دیالکتیک نمادهای ادیان ابراهیمی "

1398 آبان 14

"دیالکتیک نمادهای ادیان ابراهیمی". نوشته فاریس نوفل به عنوان  پنجمین اثر از سری "اسلام: کلاسیک و معاصر"  منتشر شد.

ادیان الهی  به دلیل  وجود سرچشمه واحد و ارتباط با منشا و مبدا آفرینش ،دارای اشتراکاتی هستند که می تواند ابوابی را برای گفتگو باز نمایند.

نویسنده با تشریح مساله با نگاهی جامع و فلسفی مباحث را تبیین می نماید.اثر فوق حاصل ده سال تحقیق و پژوهش نویسنده می باشد که در فراخوان گرانت پژوهشی بنیاد ابن سینا انتخاب شد .

اثر فوق با حمایت بنیاد ابن سینا و با همکاری دانشگاه فدرال کریمه (ورنادسکی) توسط انتشارات صدرا چاپ و منتشر گردید.

آخرین ویرایش در 1398 آبان 29