بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

چاپ و انتشار کتاب "بازسازی اندیشه دینی"

1398 آذر 05

کتاب بازسازی اندیشه دینی اثر علامه اقبال لاهوری با حمایت بنیاد ابن سینا و همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، منتشر گردید.

اثر مذکور دارای هفت فصل می باشد .اقبال لاهوری دین را پویا و زنده می شمارد و معتقد است؛دین ظرفیتهای دارد که به خوبی به مسائل نوین نیز می تواند پاسخگو باشد. روشی که او در این کتاب دنبال می­کند روشی مبتنی بر واقعیت است و به همین دلیل وی توجه مخاطبان را به بازسازی معطوف می دارد نه احیاء.

از نظر وی وظیفه مسلمانان در این عصر بسیار دشوار است و آنها باید بدون اینکه از اصل جدا شوند یک بازنگری و تجدید نظر دوباره داشته باشند.

مشکل جوامع شرقی دور شدن از عقل و تفکر و بها دادن بیش از اندازه به عالم معنا است و جوامع غربی با عکس این مشکل مواجه هستند و آن افراط در عقل گرایی و دور شدن از عالم معنا است.این کتاب ازاین جهت حائز اهمیت است که پویایی و ظرفیتهای متعدد اسلام را برای جهان مدرن و اداره آن به تصویر می­کشد و نقشه راهی است از حکمت اسلامی در جهت کاربردی کردن نظریه های بحث شده و انطباق آن بر مصادیق دنیای کنونی.

بنیاد مطالعات اسلامی با هدف آشنایی قشر فرهیخته و دانشمند روس با متفکران مسلمان و حکمت اسلامی، تا کنون آثار متعددی را در این زمینه ها چاپ و منتشر نموده که از آن جمله می توان به کتاب "خرد جمع و خرد جمعی" اثر پروفسور اسمیرنوف، "مفهوم مطلق در فلسفه اسلامی "اثر والری خازایو ،"سه رساله حی بن یقظان ""نه جلد سالنامه اشراق" (مجموعه مقالات) و .... اشاره کرد.

ترجمه اثر فوق از انگلیسی به روسی توسط پروفسور استپانیانس،استاد انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه انجام شده و در ۲۲۴ صفحه با جلد سخت توسط انتشارات صدرای مسکو منتشر گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015