چاپ کردن این صفحه

ترجمه روسی " الهیات توحیدی شیعه " در مسکو منتشر شد.

1389 شهریور 14

الهیات  توحیدی (شیعه) اثریست گرانسنگ از فقیه ،عارف ،فیلسوف نامی و صاحب تفسیر شریف المیزان علامه طباطبائی (ره) . این اثر حاصل مجموعه جلساتی است که با حضور ویلیام چیتیک و سید حسین نصر برگزارشده. کتاب مذکور توسط ویلیام چیتیک به زبان انگلیسی آماده گشته و زیر نظر و با مقدمه دکتر نصر منتشر شده است.

:کتاب در سه فصل تنظیم شده که عبارتند از

فصل اول - وحدانیت خدا

فصل دوم - حاکم و جامعه ( بر اساس عهدنامه مالک اشتر

فصل سوم - زندگی معنوی : دعا و تضرع

.این کتاب با ترجمه روسی خانم آناستاسیا یژووا و توسط بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه  با تیراژ 1500 نسخه در مسکو منتشر گردیده است

آخرین ویرایش در 1397 آبان 03