بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

فلسفه موسیقی،تئوری و عمل( مقام در موسیقی)

1398 دی 20

بنیاد ابن سینا با هدف معرفی فلسفه و هنر اسلامی به عنوان یکی از مظاهر تمدن اسلامی و ارتباط تنگاتنگ آن با معنویت و فرهنگ اسلامی ،اقدام به انتشار کتاب" فلسفه موسیقی" نموده است.خانم دکتر شامیلی نویسنده این کتاب بر آن بوده ضمن بیان تاریخچه مختصری از هنر موسیقی در اسلام، از منظر فلسفی نگاهی نو و تازه به این مساله داشته و به بررسی  ابعاد مختلف آن بپردازد. نویسنده در ادامه به بررسی رساله ای از فخر رازی و محمد نیشابوری در زمینه فلسفه موسیقی می پردازد.

اثر فوق با همکاری انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و انستیتو دولتی مطالعات هنر وزارت فرهنگ روسیه، در 552 صفحه توسط انتشارات صدرا و انتشارات  ЯСК سال 2020 در سری تفکر فلسفی جهان اسلام چاپ و منتشر شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015