بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

زبان و شناخت، (درآمدی بر پست نسبیت گرایی)

1398 دی 20

کتاب زبان و شناخت، (درآمدی بر پست نسبیت گرایی) با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی و مشارکت انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، توسط انتشارات صدرا و انتشارات яск  در 800صفحه سال 2019چاپ و منتشر گردیده است.

دکتر سرگی باردای استاد انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه نویسنده این اثر با تجزیه و تحلیل فلسفی و روانشناسانه از نظریات نسبی گرایان در مباحث شناخت شناسی و نظریه ارزش به بررسی نقش زبان در این مقوله می پردازد.

 

نویسنده با بررسی آثار متقدمین و متاخرین و بررسی های تطبیقی ،یک جمع بندی تحلیلی و تجربی ارائه می کند.

ناظران علمی این اثر پروفسور اسمیرنوف رئیس انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و دکتر لکتورسکی استاد انستیتو فلسفه روسیه می باشند و اثر مذکور توسط خانم دکتر تروفانوا و آقای دکتر کرونگاوز مورد ارزیابی علمی برقرار گرفته است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015