بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا 

نهمین شماره سالنامه علمی - تخصصی اشراق

1398 اسفند 16

نهمین شماره سالنامه فلسفی عرفانی اشراق توسط بنیاد ابن سینا و با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه چاپ و منتشر گردیده است.

سرویراستار این سالنامه دکتر یانیتس اشوتس می باشد. این اثر ارزشمند حاوی مقالاتی از اساتید برجسته ایرانی و روسی و دیگر کشورها می باشد .

چندین جلد از این اثر به دانشگاههای معتبر دنیا ارسال می شود.نهمین شماره سالنامه اشراق در ۴۲۴ صفحه توسط انتشارات صدرای مسکو چاپ و منتشر شده است.

کلیه حقوق متعلق به بنیاد مطالعات اسلامی روسیه می باشد. 2015